Privātuma politika

SIA "ERKO Group" privātuma politika
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "ERKO Group", vienotās reģistrācijas Nr. 40103699793, juridiskā adrese: Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčplēša iela 12-42, LV-5101 (turpmāk – Uzņēmums);
Uzņēmuma kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: info@kosmed.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Uzņēmuma juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 23.punktu.
Uzņēmuma kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir info@kosmed.lv.

Vispārīgie noteikumi
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz sekojošām grupām (turpmāk kopā – Klienti):
fiziskajām personām – Uzņēmuma klientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
Uzņēmuma uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;
Uzņēmums rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, Uzņēmuma interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski). 

Personas datu apstrādes nolūks
Uzņēmums apstrādā personas datus šādiem nolūkiem -
Pakalpojumu sniegšanai;
klienta identificēšanai;
līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
pakalpojumu piegādei (līguma saistību izpildei);
jaunu pakalpojumu attīstībai;
pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
klientu apkalpošanai;
iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;
klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
norēķinu administrēšanai;
parādu atgūšanai un piedziņai;
mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
biznesa plānošanai un analītikai;
Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem saņemta Klienta piekrišana brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Uzņēmumam.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Uzņēmums apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem – 
līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi (ar līgumu tiek saprasta arī mutiska vienošanās par pakalpojuma pirkšanu);
normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Uzņēmuma saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
saskaņā ar Klienta, datu subjekta, piekrišanu;
likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no Uzņēmuma un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Uzņēmuma leģitīmās (likumīgās) intereses.  
Uzņēmuma likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
veikt komercdarbību;
pārbaudīt Klienta identitāti pirms pakalpojumu iegādes;
nodrošināt līguma saistību izpildi;
saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu;
veikt darbības Klientu piesaistei un/vai noturēšanai;
segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem;
novērst krāpniecisku darbību veikšanu attiecībā pret uzņēmumu;
nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
administrēt maksājumus;
informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde
Uzņēmums apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmuma pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Uzņēmums attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Uzņēmuma darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Uzņēmuma un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.
Personas datu aizsardzība
Uzņēmums aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmums saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Personas datu saņēmēju kategorijas
Uzņēmums neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Uzņēmuma likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi Uzņēmuma likumīgās intereses.

Personas datu nodošana
Uzņēmums nenodod Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.
Uzņēmums ir tiesīgi nodot Personas datus Uzņēmuma piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz Uzņēmumam tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos Uzņēmuma pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
Uzņēmums nenodod personas datus uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

Personas datu glabāšanas ilgums
Uzņēmums glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums vai Klientam tiek sniegts pakalpojums;
dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie vākti;
kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Klienta iesniegumā minētais;
kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Uzņēmuma vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
kamēr Uzņēmumam pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. 
Pēc tam, kad 19.punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek saglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas.
Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Uzņēmumam piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Uzņēmumam veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Uzņēmuma pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. 
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošā veidā -
rakstveida formā Uzņēmuma birojā, adrese: Rīga, Brīvības iela 95, LV-1001, telefons: +371 26119959 vai izmantojot pasta pakalpojumu; 
elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi – info@kosmed.lv
Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Uzņēmums pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Uzņēmuma atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir iesniegts ar drošu elektronisko parakstu), pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu. 
Uzņēmums nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā. 
Klientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem Uzņēmums apstrādē esošajiem personas datiem. 
Šī dokumenta 27.punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Uzņēmuma darbinieku) tiesībām un brīvībām.
Uzņēmums apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.
Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālo paziņojumu saņemšanai, personas datu analīzei, lojalitātes karšu saņemšanai) dod rakstveidā klātienē Uzņēmuma birojā, Uzņēmuma interneta mājas lapā un mobilajās lietotnēs vai citā vietā, kurā organizē mārketinga aktivitātes.
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un/vai 23.punktā noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Komerciāli paziņojumi
Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Uzņēmuma un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas)  Uzņēmums veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, Uzņēmums var veikt arī izmantojot automātiskās zvanīšanas vai elektroniskās saziņas iekārtas.
Klients piekrišanu Uzņēmums un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai dod rakstveidā klātienē Uzņēmuma birojā, Uzņēmums interneta mājas lapā un mobilajās lietotnēs vai citā vietā, kurā Uzņēmums organizē mārketinga aktivitātes.
Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem – 
nosūtot e-pastu uz adresi: info@kosmed.lv;
zvanot uz tālruni nr. +371 26119959 ;
iesniedzot Uzņēmuma birojā rakstveida iesniegumu; 
izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
Uzņēmums pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.
Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Uzņēmums var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
Uzņēmuma mājaslapā var tik izmantotas sīkdatnes:
Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot klientam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas;
Uzņēmuma mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru pilnīgumu Uzņēmums nenes atbildību. 
Citi noteikumi
Uzņēmumam ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā, kā arī padarot to pieejamu Klientam, ievietot to Uzņēmuma interneta mājas lapā.
Uzņēmums saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas interneta mājas lapā http://www.kosmed.lv/.